شنبه, 31 شهریور 1397

 

 

راه اندازی سرویس FCF در شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد

با پیگیری واحد فن آوری اطلاعات شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد، سرویس ارجاع مستقیم نامه از این شرکت به مدیران شرکت مدیریت منابع آب ایران)سرویس (FCF، راه اندازی شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد، مهندس مصلح، معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد، با ذکر این خبر، گفت: بر اساس این سرویس، از این پس، مدیران و معاونین شرکت آب منطقه ای که دارای حق امضاء می باشند، می توانند پس از امضاء نامه، آنرا به صورت مستقیم به مدیر مورد نظر در شرکت مدیریت منابع آب ایران ارجاع داده و دیگر نیازی به ارجاع نامه به دبیرخانه برای ثبت نمی باشد و نامه به صورت خودکار، ثبت و ارجاع می شود.

شایان ذکر است که شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد، به عنوان اولین شرکت، این سرویس را راه اندازی کرده است.

منبع خبر: