پنجشنبه, 28 تیر 1397

 

 

نتایج کمیسیون آب زیرزمینی

نتایج کمیسیون آب زیرزمینی - اردیبهشت ماه 1395  

شماره پرونده

نام

موضوع پرونده

شهرستان

نوع مصرف

رای کمیسیون

2466

ولی حسنی نژاد

صدور پروانه بهره برداری

کهگیلویه

کشاورزی

تصویب گردید

288

شاهین گرجی پور و شرکاء

تمدید پروانه حفر

باشت

کشاورزی

تصویب گردید

6649

آبفای شهری

افزایش عمق

بویراحمد

شرب

تصویب گردید

توجه: اسامی اشخاص، نهاد ها و یا شرکت هایی که درخواست ایشان تصویب نگردیده، لطفآ جهت پیگیری لازم به اداره منابع آب شهرستان مربوطه مراجعه فرمایید 

سیاه مجیدی - کیهان حسینی - ماندنی رمضانپور - عبدالعلی اسلامی پرور - کرم برخه به وکالت از غلام برخه - علی رضا راغی پور - احسان خواستی - حمید ریحانژاد - احمد ظفر پور - عباس جهانبخشی و سایر وراث -  حسن پرندوار - محمد نبی پوزش - فرامرز   حیدری خواه -  علی صالح ژاغریان -  صفدر جاوریان - آبفای شهری چاه شماره 1- آبفای شهری چاه شماره3- آبفای شهری چاه شماره 5 - آبفای شهری چاه شماره 7- آبفای شهری چاه شماره 8 -  ابفای شهری چاه شماره 9- محمد زمان حسینی - کاوس نارکی -  ایرج ایزدی- مهدی نور احمدی - اردشیر بلند بین - حمداله امینی - عزت اله حسین منش - احمد حسینی - علی عسکر رحیمی – ضرغام پور نصر آریایی - امین سجادی - ابراهمی نارکی و شرکاء - شهری بامشاد - رامین محراب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

منبع خبر: اداره روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد